Bojar - Zarządzanie nieruchomościami

W zakresie usług wykonywanych przez firmę mieści się:

 1. Prowadzenie wykazu lokali, Właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 2. Prowadzenie ewidencji liczby osób zamieszkujących w lokalach.
 3. Prowadzenie księgowości i ewidencji finansowej.
 4. Naliczanie Właścicielom miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zużycia mediów.
 5. Pobieranie należnych opłat i zaliczek od Właścicieli poprzez konto bankowe.
 6. Dokonywanie półrocznych oraz rocznych rozliczeń zaliczek na opłaty za zużycie mediów i pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 7. Zapewnienie dla nieruchomości dostawy wody, gazu, energii cieplnej, elektrycznej, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci.
 8. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń wspólnego użytku należących do budynku, a także otoczenia budynku.
 9. Zlecanie bieżącej konserwacji i napraw umożliwiających Właścicielom lokali korzystania z ciepłej i zimnej wody, gazu, oświetlenia, ogrzewania, domofonu itp.
 10. Zlecanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 11. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przepisami Prawa Budowlanego.
 12. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
 13. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla planowanych remontów.
 14. Przeprowadzanie remontów na podstawie Planu Gospodarczego zatwierdzonego uchwałą Właścicieli.
 15. Zlecanie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie przeprowadzania prac remontowych.
 16. Rozliczanie wszystkich zleconych prac konserwacyjnych, remontowych i nadzorczych.
 17. Sporządzanie dla Zarządu umów mających na celu uzyskanie pożytków z własności Wspólnoty.
 18. Dokonywanie operacji bankowych przede wszystkim za za usługi i dostawę mediów- za aprobatą Zarządu Wspólnoty.
 19. Nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności oraz przesyłanie wymaganych prawem dokumentów do urzędów i instytucji.
 20. Przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzania rocznych zebrań sprawozdawczo - wyborczych, w tym rocznego sprawozdania finansowego oraz obsługa zebrań.
 21. Przygotowywanie projektów Planu Gospodarczego na zebrania Wspólnoty.
 22. Przygotowywanie rozliczeń z realizacji Planu Gospodarczego.
 23. Windykacja należności od Właścicieli zalegających z opłatami.
 24. Wydawanie zaświadczeń do urzędów i instytucji w zakresie przypadającym administracji.
 25. Zapewnienie Zarządowi i Właścicielom dostępu do dokumentów Wspólnoty.
 26. Wykonywanie innych czynności wynikających z faktu administrowania nieruchomością.

Powyższa lista usług świadczonych przez firmę Bojar s.c. stworzona została, aby przedstawić Państwu podstawowy zakres naszej działalności oraz zachęcić do dialogu i stawiania pytań.

W przypadku każdej wspólnoty staramy się zaspokajać wszelkie indywidualne jej potrzeby oraz spełniać Państwa oczekiwania. Jesteśmy zatem otwarci na wszelkie Państwa pytania i sugestie.

Zapraszamy do rozmowy w naszym biurze lub do korespondencji e-mailowej